Coalitieakkoord gemeente Goirle

 

Open brief

Op 29 augustus presenteerden 4 partijen uit de gemeenteraad een coalitieakkoord. Dat is de basis voor het beleid van het college van Ben W tot de volgende verkiezingen in maart 2026. Senioren Goirle maakt zich vooral zorgen over de grote bezuinigingen op het sociaal domein. Daarom schreef het bestuur deze open brief.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Al in zijn Nieuwjaarstoespraak van 2019 schetste onze burgemeester een ontwikkeling van de verzorgingsstaat, via de participatiesamenleving naar een netwerksamenleving. “Met netwerken, die je niet organiseert, maar die ontstaan rondom een opgave. En weer verdwijnen. Zonder hiërarchie en vanuit gedeeld eigenaarschap. Dat gaan we ook als gemeente doen. En daarbij wordt de werkelijkheid weer uitgangspunt van ons denken, oordelen en handelen”. Aldus onze burgemeester.Het is verheugend de constateren, dat u in het nieuwste coalitieakkoord ook dat uitgangspunt hanteert.

 

En daarbij wordt de werkelijkheid weer uitgangspunt van ons denken, oordelen en handelen”. Aldus onze burgemeester.Het is verheugend de constateren, dat u in het nieuwste coalitieakkoord ook dat uitgangspunt hanteert. Althans: u belooft dat u dat gáát hanteren. Want het huidige akkoord is zeker niet tot stand gekomen in goed overleg met de relevante maatschappelijke netwerken.  Als ‘Senioren Goirle’ willen we u graag laten weten, hoe dat akkoord er uit gezien zou kunnen hebben, als u bij het schrijven van dat akkoord onze mening zou hebben gevraagd. In onze snel vergrijzende Goirlese samenleving is die mening zeker van belang.

Namens het bestuur van ‘Senioren Goirle’,
Wil van der Kruijs,
Voorzitter

Voorstel voor beter Coalitieakkoord gemeente Goirle 2023-2026

Deze zomer verscheen de jaarlijkse Elseviers-ranglijst van beste woongemeenten. Daarin staat Goirle op de 20e plaats van de 342 Nederlandse gemeenten. Al eerder kreeg onze gemeente ook al een onderscheiding als “Gouden sociale gemeente”. Daar zijn we in Goirle trots op en dat willen we graag blijven.

Die eer komt niet vanzelf. Daarin hebben we de afgelopen jaren veel geïnvesteerd. Per inwoner gaven we elk jaar ruim 200 euro meer uit aan sociaal beleid dan vergelijkbare andere gemeentes. Dat willen we blijven doen. Omdat wij menen, dat een goed sociaal beleid – waaronder ook het cultureel beleid wordt begrepen – de basis vormt voor een gezonde samenleving. Wij willen de komende periode wél onderzoeken, waaraan dat geld precies wordt uitgegeven. Dat doen we niet om te bezuinigen, maar omdat we zeker willen weten dat het geld optimaal wordt besteed aan hen, die dat het hardst nodig hebben. Mocht de rijksoverheid na 2025 tot een andere – en voor onze gemeente nadelige – financiering vanuit het Gemeentefonds komen, dan zullen wij ons daartegen in VNG verband verzetten.

De afgelopen jaren zijn er veel bestemmingsplannen voor nieuwbouw in onze gemeente vastgesteld. In totaal zullen er in drie grote plangebieden zo’n 1000 woningen worden gebouwd. Wij stellen vast, dat wij er niet alleen onvoldoende in geslaagd zijn om daarbij de noodzakelijke differentiatie te realiseren, maar ook de daarbij passende verkeersafwikkeling niet hebben geregeld. Daarom zullen wij sterk inzetten op de bouw van meer woningen voor de lagere inkomens, voor senioren en voor starters. Wij zullen aan projectontwikkelaars heldere eisen vooraf stellen en we zullen ze ook laten meebetalen aan allerlei andere kwalitatieve ontwikkelingen. Wie daar niet aan voldoet, zal in Goirle niet bouwen: dat is ons uitgangspunt! Wij zullen met grote voorrang werk maken van een goede ontsluiting van alle woonwijken, waarbij goed openbaar vervoer een centraal punt zal vormen.
Wij zullen zelf het voorbeeld geven bij de invulling van plannen tegenover het Jan van Besouw. De resultaten van de woon-enquête onder Goirlese senioren van ‘Senioren Goirle’ zullen we daarin betrekken.

Een belangrijke voorwaarde voor een goed woonklimaat is de aanwezigheid van goed onderwijs op alle niveaus, zodat onze kinderen tot en met het middelbaar onderwijs zoveel mogelijk in Goirle terecht kunnen.Daarom zullen wij ons sterk maken voor de bouw van goede onderwijsvoorzieningen, zoals voor het Mill-Hill college. Wij willen dat het onderwijs in onze gemeente kan beschikken over toekomstbestendige voorzieningen.Ook ons cultureel centrum Jan van Besouw is een belangrijke reden voor mensen om te kiezen voor Goirle als woonplaats. Wij zullen daarom alles op alles zetten om dat centrum te behouden als ontmoetingsplaats voor inwoners en verenigingen.“Normaliseren” en “Positieve gezondheid” blijven de pijlers van ons gemeentelijk sociaal beleid. Wij realiseren ons, dat die begrippen moeten worden ingevuld en worden voorzien van de goede instrumenten. De overheid kan niet volstaan met de mededeling, dat er nu eenmaal onvoldoende zorg is en dat mensen het daarom zelf moeten regelen. Want dat betekent, dat vooral de kwetsbaren niet de zorg krijgen, die nodig is. Daarom willen wij extra investeren in het zogenaamde voorliggend veld. Wij willen de wijkcentra versterken als punten voor ontmoeting en steun in de wijken. Wij willen in het centrum nieuwe vormen van samenwonen voor jongeren en ouderen realiseren. En wij willen een betere verbinding tussen de formele en informele zorg.
Het initiatief van ‘Senioren Goirle’ om een project te starten onder de naam “Goed voor elkaar”, waarbij wordt gezocht naar bij Goirle passende manieren om de zorg voor elkaar vorm te geven, heeft daarom onze warme steun. Dat geldt ook voor het project, waarbij senioren worden aangespoord om meer te bewegen, om zodoende vitaal oud te kunnen worden.
De subsidies, die daarvoor door het vorige college uit de GALA-gelden zijn toegezegd, zullen wij bij gebleken succes zeker voort zetten. En wij ondersteunen ook het initiatief om voor de Goirlese senioren een eigen ontmoetingsruimte te creëren. Op deze wijze ondersteunen wij maatschappelijke initiatieven, die beogen om de eenzaamheid te bestrijden en de sociale samenhang te versterken.

Maatschappelijke organisaties en overheid kunnen op deze wijze elkaar versterken, zodat Goirle ook in de toekomst een gemeente zal blijven waarin het goed wonen is. En waar senioren goed oud kunnen worden.

Goirle, 27 augustus 2023