Meldpunt sociaal domein

Na lange onderhandelingen werd er begin september een nieuw college van B&W geïnstalleerd. Onderdeel van het nieuwe beleid, is een voorgenomen bezuiniging van 3 miljoen euro op het sociaal domein. De gemeente denkt, dat die bezuinigingen op termijn mogelijk zijn door meer te investeren in preventie en in vroegtijdige signalering, zegt wethouder Pernell Criens in het BD. En iedereen, die professionele zorg nodig heeft, blijft daar – aldus de wethouder – recht op hebben. Ongetwijfeld zal de gemeente inzetten op grotere zelfredzaamheid, op normaliseren van vergoedingen en op het terugdringen van het aantal aanbieders.
Er is – zo deelde het college aan de gemeenteraad mee – € 250.000 extra geld uitgetrokken om deskundige managers aan te trekken om zo vaart te maken met de bezuinigingen.

Wij hebben eerder al aangegeven, dat die maatregelen vragen om ondersteunend beleid. Senioren Goirle wil aan dat ondersteunende beleid een bijdrage leveren via het project “goed voor elkaar”, wat zij met behulp van GALA-gelden op dit moment uitvoert. SB-Riel werkt actief mee aan de voorzorgcirkels, samen met het Dorpscollectief.
Wij zijn er van overtuigd, dat de gemeente met de beste bedoelingen aan de slag gaat, maar de bezuiniging is zo groot, dat wij toch vrezen dat juist kwetsbare mensen daar wel degelijk iets van zullen merken.
Wij willen graag weten óf en wát u daarvan de komende maanden gaat merken. Wellicht bent u erg enthousiast vanwege de beloofde betere toegankelijkheid. Laat dat dan weten. Maar misschien merkt u wel degelijk, dat u minder krijgt dan u gewend was of wat het volgens u zou moeten zijn.

Informeer ons via meldpunt@seniorengoirle.nl
Dat is het gemeenschappelijke adres voor Senioren Goirle en SB-Riel.

Via dit meldpunt kunnen alle senioren in Goirle en Riel of hun mantelzorgers hun ervaringen met het sociaal domein delen. Mensen kunnen er voor kiezen dat anoniem te doen of met vermelding van de eigen naam. Senioren Goirle en SB-Riel kunnen de eventuele problemen niet oplossen. We kunnen wél de ervaringen verzamelen en die onder de aandacht brengen van de politiek.
Concreet willen we een half jaar na opening de eerste resultaten publiceren en delen met de verantwoordelijk wethouder. Dat zouden we een half jaar later nog eens kunnen doen. Na een jaar kunnen we evalueren en besluiten of we het meldpunt nog langer open houden.

Onafhankelijke cliënt-ondersteuners (OCO’s)
Voor senioren, die behoefte hebben aan een luisterend – en tegelijk deskundig – oor, kennen Senioren Goirle en SB-Riel Onafhankelijke Cliënt-ondersteuners (OCO’s).
Los van bovengenoemd meldpunt kunnen alle senioren – of ze nu lid zijn of niet – die te maken krijgen met bezuinigingen, die naar hun oordeel niet terecht zijn, natuurlijk altijd een beroep doen op deze onafhankelijke cliëntondersteuners.

De mensen uit Goirle kunnen daarvoor mailen naar clientondersteuning@seniorengoirle.nl en de Rielenaren naar cliëntondersteuning@sb-riel.nl

Een van de ondersteuners zal dan contact met u opnemen.